Coby Media Manager

Coby Media Manager

Coby – Shareware – Android iOS Windows Mac
Coby Media Manager is a cross-platform application for Windows and Mac OSX operating systems. It allows you to create and organize playlists, and transfer songs, videos and photos to and from your Coby video MP3 player. Media Manager allows you to locate different kinds of media files on your computer and organize them in categories depending on how you want to upload content to your media player. You can install the program quickly. Connect your Coby MP3 player to your computer using your USB cable.

Tổng quan

Coby Media Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi Coby.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Coby Media Manager hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 31/03/2009.

Coby Media Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac.

Coby Media Manager Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Coby Media Manager!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Coby Media Manager cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.